Jak założyć Koło Gospodyń Wiejskich i skorzystać z dotacji od 3000,00 zł do 5000,00 zł.

06 grudnia 2018

Składanie wniosków do 27 grudnia 2018 roku.

O zasadach wpisu Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich można dowiedzieć się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Zakopanem

Droga Do Samków 29

Zakopane , 34-500

Tel. 18 200 00 79

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

 

WZORCOWY STATUT KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Załącznik do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (poz. 2212)

 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r.

Poz. 2212

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

§ 1. Koło gospodyń wiejskich w [nazwa miejscowości] (dalej także: „Koło”) jest dobrowolną, niezależną od administracji

rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą

rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

§ 2. 1. Siedzibą Koła jest [nazwa miejscowości].

2. Koło może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

poza jej granicami.

3. Koło może zrzeszać się z innymi kołami gospodyń wiejskich i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich.

4. Koło może posługiwać się nazwą [„nazwa Koła”].

§ 3. Celem Koła jest:

1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5) upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw

domowych;

6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

7) rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;

8) wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań

na rzecz środowisk wiejskich.

§ 4. 1. Koło realizuje swoje cele ze środków pochodzących ze składek członkowskich, dotacji z budżetu państwa lub

jednostek samorządu terytorialnego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku

koła oraz z ofiarności publicznej.

2. Koło może prowadzić działalność zarobkową i uzyskiwać przychody z tytułu:

1) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej;

2) sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych;

3) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych

oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach.

§ 5. 1. Członkami Koła mogą być osoby, których miejscem zamieszkania jest [nazwa miejscowości], które ukończyły

18 lat, jeśli zadeklarują czynny udział w realizacji celów Koła.

2. Za zgodą rodziców lub opiekunów ustawowych w działalności koła mogą brać także osoby, które ukończyły lat 13.

Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów Koła.

3. Przyjęcie w poczet członków Koła następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz podjęciu uchwały Zarządu

Koła.

4. Członkostwo w Kole ustaje wskutek:

1) śmierci członka;

2) wystąpienia z Koła;

3) wykluczenia członka Koła.

5. Każdy członek Koła ma prawo do:

1) udziału w pracach Koła;

2) czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Koła;

3) uczestnictwa w obradach kolegialnych organów Koła, w skład których wchodzi dany członek.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 2212

6. Każdy członek Koła ma obowiązek:

1) udziału w pracach Koła;

2) uiszczania składek członkowskich, w wysokości i terminach określonych uchwałą Zebrania Członków;

3) przestrzegania niniejszego statutu oraz uchwał organów Koła;

4) dbania o mienie Koła.

§ 6. Zebranie Członków Koła może ustanowić obowiązek ponoszenia przez członków Koła składki członkowskiej.

Uchwała powinna określać wysokość składki oraz termin jej uiszczania.

§ 7. 1. Organami Koła są:

1) Zebranie Członków;

2) Zarząd Koła.

2. Zebranie Członków Koła może powołać Komisję Rewizyjną.

3. Uchwały kolegialnych organów Koła odbywają się w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów.

Na wniosek każdego członka organu zarządza się głosowanie tajne.

§ 8. 1. Zebranie Członków Koła jest najwyższym organem Koła.

2. W skład Zebrania Członków Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła, których nie zawieszono w prawach członka.

3. Do właściwości Zebrania Członków Koła należą:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła;

2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, jeżeli została powołana;

3) udzielanie absolutorium Zarządowi Koła;

4) uchwalanie kierunków działalności, programu działania i budżetu Koła;

5) wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalenie statutu Koła lub jego zmiany;

7) ustalanie wysokości i terminów uiszczania składki członkowskiej;

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności nabycia

i zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz ich obciążenia;

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Koła oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Koła;

10) podjęcie uchwały o zgodzie na zrzeszenie się w związek kół gospodyń wiejskich oraz w innych organizacjach

społecznych lub gospodarczych;

11) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze związku kół gospodyń wiejskich lub z innych organizacji społecznych lub gospodarczych;

12) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat netto z prowadzonej przez koło działalności, w tym działalności

zarobkowej;

13) oznaczanie maksymalnej wysokości jednorazowego zobowiązania oraz najwyższej sumy zobowiązań, jaką Koło

może zaciągnąć;

14) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się, podziału oraz likwidacji Koła;

15) bieżący nadzór i kontrola działalności Koła.

4. Uchwały w sprawach:

1) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Koła,

2) rozwiązania Koła

– podejmowane są większością 2/3 głosów.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 2212

§ 9. 1. Zarząd Koła zwołuje Zwyczajne Zebranie Członków Koła co najmniej raz w roku, nie później niż na dzień

30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

2. Zarząd Koła zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek co najmniej trzech Członków Koła;

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. O zebraniu Zarząd Koła zawiadamia członków Koła najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania, przesyłając im

proponowany porządek obrad. Jeżeli zebranie zwołane jest na wniosek, termin powinien zostać wyznaczony na dzień

przypadający najpóźniej w ciągu trzech tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

4. Dla ważności uchwał Zebrania konieczny jest udział co najmniej 1/2 członków Koła.

5. W razie nieodbycia się Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd zwołuje

ponowne Zebranie według tego samego porządku obrad. Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez

względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach zmian w statucie oraz określonych w § 8 ust. 4.

§ 10. 1. W skład Zarządu Koła wchodzą trzy osoby wybierane przez Zebranie Członków na 3-letnią kadencję.

2. W każdym czasie przed upływem kadencji członek Zarządu Koła może zostać odwołany ze składu Zarządu Koła

przez Zebranie Członków.

§ 11. Do zadań Zarządu Koła należy:

1) reprezentacja Koła na zewnątrz;

2) realizowanie celów i zadań Koła;

3) zwoływanie Zebrania Członków Koła;

4) składanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zebraniu Członków Koła;

5) przyjmowanie w poczet członków Koła;

6) dbanie o terminowość wpłat składek członkowskich;

7) prowadzenie listy członków Koła;

8) zawieszanie w prawach członka Koła;

9) wykluczanie z Koła;

10) zaciąganie w imieniu Koła bez zgody Zebrania Członków Koła zobowiązań do wysokości 10 000 zł lub innej wysokości

określonej przez Zebranie Członków Koła;

11) zaciąganie w imieniu Koła za zgodą Zebrania Członków Koła innych zobowiązań;

12) dysponowanie majątkiem Koła.

§ 12. 1. Uchwały Zarządu Koła są ostateczne, o ile nie przysługuje od nich odwołanie do Zebrania Członków Koła.

2. Odwołanie od uchwały Zarządu Koła zainteresowany członek Koła może wnieść najpóźniej na najbliższym Zebraniu

Członków Koła. Do czasu rozpatrzenia odwołania uchwała Zarządu Koła nie wywiera skutków. Uchwała Zebrania

Członków Koła jest ostateczna.

§ 13. 1. Członek Koła może zostać zawieszony w prawach członka, jeżeli:

1) zalega z płatnością składek członkowskich za co najmniej dwa pełne okresy;

2) nie przestrzega postanowień statutu lub uchwał organów Koła;

3) nie bierze udziału w pracach Koła.

2. Członek Koła może zostać wykluczony, jeżeli pomimo zawieszenia go w prawach członka i wezwania przez

Zarząd Koła do realizacji obowiązków, w dalszym ciągu ich nie wykonuje – w terminie miesiąca od dnia wezwania.

§ 14. Koło reprezentuje na zewnątrz co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 2212

§ 15. 1. Zysk netto z działalności zarobkowej Koła może zostać przeznaczony:

1) na cele statutowe Koła;

2) na tworzenie kapitałów własnych Koła.

2. Strata netto może zostać pokryta z kapitałów własnych Koła.

§ 16. 1. Koło może zostać zlikwidowane uchwałą Zebrania Członków Koła.

2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Koła, Zebranie Członków Koła wyznacza likwidatora Koła lub powierza tę

funkcję jednemu z członków Zarządu Koła.

3. Majątek pozostały po likwidacji Koła staje się własnością Członków Koła w dniu likwidacji.

 

 

 

Drukuj